30 RUM

 • 30:1

  A. L. M.

 • 30:2

  Romalılar yenildiler,

 • 30:3

  (Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

 • 30:4

  Bir kaç sene içinde. İş, önünde sonunda Allah'a aittir. O gün inananlar sevineceklerdir.

 • 30:5

  Allah'ın zaferiyle... O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.

 • 30:6

  Allah'ın vermiş olduğu sözdür. Allah sözünü bozmaz; fakat insanların çoğu bilmez.

 • 30:7

  Onlar dünya hayatının dış yüzünü yanını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

 • 30:8

  Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Rab'leriyle karşılaşmayı inkar etmektedirler.

 • 30:9

  Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı işlediler ve onlardan daha fazla üretimde bulundular. Elçileri onlara apaçık delillerle gitmişlerdi. Onlara zulmeden Allah değildi;onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 • 30:10

  Kötülük işleyenlerin sonu kötü oldu. Çünkü Allah'ın ayet ve mucizelerini yalanladılar ve onlarla eğlendiler.

 • 30:11

  Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan Allah'tır. Ve sonunda siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 30:12

  Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

 • 30:13

  Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiç bir kimse çıkmaz; ortaklarını inkar ederler.

 • 30:14

  Saatin gerçekleştiği gün gruplara ayrılırlar.

 • 30:15

  İnanıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.

 • 30:16

  İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

 • 30:17

  Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman Allah'ı övgüyle anın.

 • 30:18

  Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O'nadır.

 • 30:19

  Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.

 • 30:20

  Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O'nun ayetlerindendir.

 • 30:21

  Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O'nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • 30:22

  Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun ayetlerindendir. Bilenler için bunda işaretler vardır.

 • 30:23

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • 30:24

  Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • 30:25

  Göğün ve yerin O'nun buyruğuyla ayakta durması da O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir tek çağrıyla çağırdığı vakit siz çıkıverirsiniz.

 • 30:26

  Göklerde ve yerde bulunan herkes O'na aittir; hepsi O'na boyun eğmektedir.

 • 30:27

  Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O'dur; bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 30:28

  İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle detaylı açıklarız.

 • 30:29

  Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 • 30:30

  Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, Allah insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.

 • 30:31

  O'na yönelin; O'nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.

 • 30:32

  Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.

 • 30:33

  Halka bir zarar dokunduğu gün tümüyle Rab'lerine yönelerek dua ederler. Fakat sonra, kendilerine bir rahmet tattırınca bazıları Rab'lerine ortak koşar.

 • 30:34

  Böylece kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük ederler. Zevklenin bakalım; ileride bileceksiniz.

 • 30:35

  Yoksa onlara, ortak koşmalarını destekleyen bir delil mi indirdik?

 • 30:36

  Halka bir rahmet tattırdığımız vakit onunla sevinirler. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine bir kötülük dokunsa derhal umutsuzluğa düşerler.

 • 30:37

  Allah'ın, dilediğine rızkı arttırdığını ve kıstığını görmezler mi? İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

 • 30:38

  Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da... Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır.

 • 30:39

  Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası Allah'ın yanında artmaz. Ancak, Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.

 • 30:40

  Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O'na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

 • 30:41

  Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.

 • 30:42

  De ki, "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Çokları ortak koşanlardı.

 • 30:43

  Öyleyse, Allah'tan, geri çevrilmesi olanaksız bir gün gelmeden önce kendini dosdoğru olan dine ada. O gün şoke olurlar.

 • 30:44

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

 • 30:45

  Çünkü O, inananları ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkarcıları sevmez.

 • 30:46

  Size rahmetini tattırmak, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O'nun ayetlerindendir.

 • 30:47

  Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. İnananlara yardım etmek görevimizdir.

 • 30:48

  Allah rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.

 • 30:49

  Halbuki onlar, onun kendilerine yağmadan önce umutsuzdular.

 • 30:50

  Allah'ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.

 • 30:51

  Ancak, O bir fırtına gönderir de onlar (ekinlerin kuruyup) sarardığını görseler hemen inkar ve nankörlük etmeye başlarlar.

 • 30:52

  Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

 • 30:53

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • 30:54

  Allah sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

 • 30:55

  Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği zaman, suçlular, (dünyada) ancak bir saat kaldıklarına and içerler. Onlar işte böyle yanılıyorlardı.

 • 30:56

  Kendilerine bilgi ve inanç verilenler, "Siz Allah'ın yasasına göre, diriliş gününe kadar kaldınız. Bu, diriliş günüdür; fakat siz bilemediniz," diyeceklerdir.

 • 30:57

  O gün, zalimlerin özrü kendilerine bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerini temize çıkarmaları da istenmez.

 • 30:58

  Biz bu Kuran'da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız," diyeceklerdir.

 • 30:59

  Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle damgalar.

 • 30:60

  Öyleyse sabret. Allah'ın sözü gerçektir. Kesin inanca sahip olmayanlar seni gevşekliğe sürüklemesin.

Paylaş
Tweet'le